Thí nghiệm điều khiển Logic

Thí nghiệm điều khiển Logic

BẢNG ĐIỂM
Học kỳ 2 Năm học 2019-2020     Khoa: Khoa Kỹ thuật và Công nghệ
Học phần: Thí nghiệm Điều khiển logic     Lớp: Kỹ thuật điện, điện tử K39A(Mã: 1162511611 )
Giảng viên: Đỗ Văn Cần
                 
STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Thi lần 1 Điểm HP lần 1 Điểm HP Loại Lớp
1 3951070002 Lê Anh Tuấn 16/04/1998 6       Kỹ thuật điện, điện tử K39A
2 3951070014 Nguyễn Kim Bảo 11/06/1998 5       Kỹ thuật điện, điện tử K39A
3 3951070027 Phạm Văn Thành 04/10/1998 5       Kỹ thuật điện, điện tử K39B
4 3951070028 Nguyễn Tấn Vũ 14/09/1998 6,5       Kỹ thuật điện, điện tử K39A
5 3951070029 Nguyễn Tấn Vũ 04/10/1998 7       Kỹ thuật điện, điện tử K39A
6 3951070032 Đặng Văn Lý 07/11/1998 6       Kỹ thuật điện, điện tử K39A
7 3951070033 Nguyễn Tự Khương 16/08/1998 7       Kỹ thuật điện, điện tử K39A
8 3951070040 Trần Quang Lực 09/01/1998 7       Kỹ thuật điện, điện tử K39A
9 3951070046 Nguyễn Xuân Nguyên 21/12/1998 5       Kỹ thuật điện, điện tử K39A
10 3951070049 Hồ Đại Thành 16/08/1998 5       Kỹ thuật điện, điện tử K39A
11 3951070052 Phan Minh Hiếu 14/02/1998 6       Kỹ thuật điện, điện tử K39A
12 3951070060 Lê Thanh Việt 29/05/1998 5       Kỹ thuật điện, điện tử K39B
13 3951070061 Nguyễn Hữu Thông 14/10/1998 0       Kỹ thuật điện, điện tử K39A
14 3951070063 Võ Ngọc Điệp 24/08/1998 4       Kỹ thuật điện, điện tử K39B
15 3951070064 Mai Văn Xa 27/04/1998 5       Kỹ thuật điện, điện tử K39A
16 3951070065 Mai Văn Dưỡng 26/04/1998 7       Kỹ thuật điện, điện tử K39A
17 3951070067 Vương Quốc Quang 14/11/1998 5       Kỹ thuật điện, điện tử K39B
18 3951070069 Phan Kim Triệu 21/12/1998 6       Kỹ thuật điện, điện tử K39B
19 3951070075 Nguyễn Hữu Trí 08/02/1998 0       Kỹ thuật điện, điện tử K39A
20 3951070076 Hoàng Hồng Hưng 19/02/1998 5       Kỹ thuật điện, điện tử K39B
21 3951070082 Lê Văn Quý 07/08/1998 5       Kỹ thuật điện, điện tử K39A
22 3951070084 Nguyễn Tấn Tiềm 26/10/1997 6       Kỹ thuật điện, điện tử K39B
23 3951070085 Lê Quang Nghị 01/08/1998 5       Kỹ thuật điện, điện tử K39A
24 3951070086 Lê Hồng Anh 16/10/1998 4       Kỹ thuật điện, điện tử K39B
25 3951070087 Lữ Đình Vương 13/10/1998 6       Kỹ thuật điện, điện tử K39A
26 3951070090 Đỗ Tấn Hiệu 19/09/1998 5       Kỹ thuật điện, điện tử K39A
27 3951070097 Đinh Hồng Vĩnh 06/04/1997 6       Kỹ thuật điện, điện tử K39A
28 3951070098 Nguyễn Văn Thường 20/08/1997 5       Kỹ thuật điện, điện tử K39A
29 3951070103 Dương Quang Vinh 04/10/1998 5       Kỹ thuật điện, điện tử K39B
30 3951070104 Tô Thanh Tùng 16/10/1997 7       Kỹ thuật điện, điện tử K39B
31 3951070109 Lê Công Toàn 19/10/1998 6       Kỹ thuật điện, điện tử K39A
32 3951070111 Trần Quang Lộc 18/06/1998 0       Kỹ thuật điện, điện tử K39A
33 3951070113 Lê Trần Đông 10/04/1998 6       Kỹ thuật điện, điện tử K39A
34 3951070114 Nguyễn Thành Lợi 26/06/1998 5       Kỹ thuật điện, điện tử K39B
35 3951070117 Đoàn Thanh Thái 13/03/1998 6       Kỹ thuật điện, điện tử K39B
36 3951070118 Nguyễn Tạ Tuấn Hải 20/12/1998 7       Kỹ thuật điện, điện tử K39A
37 3951070122 Nguyễn Thanh Thương 02/01/1997 7       Kỹ thuật điện, điện tử K39A
38 3951070123 Nguyễn Thanh Giảng 10/11/1998 6       Kỹ thuật điện, điện tử K39A
39 3951070132 Đặng Thanh Sang 21/02/1998 5       Kỹ thuật điện, điện tử K39A
40 3951070134 Lương Thành Thắng 15/05/1997 0       Kỹ thuật điện, điện tử K39B
41 3951070138 Phạm Đình Phú 28/08/1998 5       Kỹ thuật điện, điện tử K39B
42 3951070142 Võ Văn Tài 20/11/1998 5       Kỹ thuật điện, điện tử K39A
43 3951070143 Phan Văn Huy 06/07/1998 4       Kỹ thuật điện, điện tử K39B
44 3951070144 Đoàn Ngọc Hoài 16/07/1997 5       Kỹ thuật điện, điện tử K39A
45 3951070148 Nguyễn Tấn Thiên 30/11/1998 5       Kỹ thuật điện, điện tử K39B
46 3951070153 Nguyễn Minh Hiếu 05/12/1998 7       Kỹ thuật điện, điện tử K39A
47 3951070155 Trần Khánh Phúc 25/04/1998 8       Kỹ thuật điện, điện tử K39A
48 3951070156 Nguyễn Vương 25/06/1998 6       Kỹ thuật điện, điện tử K39B
49 3951070157 Tống Ngọc Đông 23/10/1998 0       Kỹ thuật điện, điện tử K39A
50 3951070158 Nguyễn Văn Huy 26/06/1998 4       Kỹ thuật điện, điện tử K39B
51 3951070159 Trần Quang Minh 27/07/1998 6       Kỹ thuật điện, điện tử K39A
52 3951070160 Lương Thanh Phong 27/08/1997 5       Kỹ thuật điện, điện tử K39B
53 3951070162 Phạm Ngọc Hơn 01/10/1998 4       Kỹ thuật điện, điện tử K39A
54 3951070163 Võ Đông Duy 20/04/1998 5       Kỹ thuật điện, điện tử K39B
55 3951070164 Võ Minh Tân 16/06/1998 5       Kỹ thuật điện, điện tử K39B
56 3951070166 Trần Thoại Phương 08/09/1998 5       Kỹ thuật điện, điện tử K39B
57 3951070168 Phan Đình Trí 01/08/1998 5       Kỹ thuật điện, điện tử K39B
58 3951070172 Ngô Tấn Lực 06/03/1998 0       Kỹ thuật điện, điện tử K39B
59 3951070173 Đặng Minh Hiệp 25/02/1998 6       Kỹ thuật điện, điện tử K39B
60 3951070174 Lê Nguyễn Quốc Đạt 07/05/1998 5,5       Kỹ thuật điện, điện tử K39B
61 3951070175 Bùi Quốc Dự 06/04/1998 7       Kỹ thuật điện, điện tử K39B
62 3951070180 Nguyễn Anh Vũ 01/03/1998 6       Kỹ thuật điện, điện tử K39A
63 3951070181 Nguyễn Tấn Khoa 06/01/1998 6       Kỹ thuật điện, điện tử K39A
64 3951070188 Hồ Quang Tám 20/02/1998 5       Kỹ thuật điện, điện tử K39B
65 3951070190 Vilaysone Homeliengnam 04/05/1997 0       Kỹ thuật điện, điện tử K39A
  Tổng số sinh viên: 65            

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *