HP Mạng TTCN và SCADA

HP Mạng TTCN và SCADA

Bài giảng Mạng TTCN và SCADA Click

ĐIỂM CHUYÊN CẦN VÀ GIỮA KỲ

mọi ý kiến gửi email dvcan@ftt.edu.vn trước ngày 2/8/2020

BẢNG ĐIỂM CHUYÊN CẦN, GIỮA KỲ
Tên môn học: Mạng truyền thông CN và SCADA (1160053) Số tín chỉ: 2
Lớp học phần: 192116005301 Học kỳ 2 Năm học 2019-2020
Khoa QLHP: Khoa Kỹ thuật và Công nghệ Giảng viên: Đỗ Văn Cần
STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Chuyên
cần
Giữa
kỳ
Lớp Ghi chú
1 3751070162 Trần Bá Tôn 20/12/1996 0 0 KT Điện, điện tử-K37B
2 3951070003 Nguyễn Khắc Dinh 16/08/1995 10 9 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
3 3951070006 Trần Thành Tiến 14/10/1998 9 8 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
4 3951070007 Rmah Thắng 25/07/1998 9 6 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
5 3951070014 Nguyễn Kim Bảo 11/06/1998 6 7 Kỹ thuật điện, điện tử K39A
6 3951070016 Nguyễn Xuân Kha 05/11/1998 10 9 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
7 3951070017 Võ Đức Hậu 05/08/1998 10 9 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
8 3951070020 Nguyễn Minh Chiến 04/11/1997 10 9 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
9 3951070028 Nguyễn Tấn Vũ 14/09/1998 9 9 Kỹ thuật điện, điện tử K39A
10 3951070030 Võ Ngọc Anh 07/11/1998 9 7 Kỹ thuật điện, điện tử K39A
11 3951070032 Đặng Văn Lý 07/11/1998 8 0 Kỹ thuật điện, điện tử K39A
12 3951070042 Trần Nguyễn Ngọc Nguyên 27/11/1998 4 6 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
13 3951070044 Huỳnh Tấn Lân 28/11/1998 10 9 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
14 3951070050 Nguyễn Hữu Sơn 28/05/1997 10 9 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
15 3951070052 Phan Minh Hiếu 14/02/1998 10 8 Kỹ thuật điện, điện tử K39A
16 3951070054 Nguyễn Ngọc Hiếu 27/06/1998 10 7 Kỹ thuật điện, điện tử K39A
17 3951070056 Phạm Thanh Hậu 16/12/1998 10 8 Kỹ thuật điện, điện tử K39A
18 3951070058 Nguyễn Viết Trọng 23/08/1998 6 8 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
19 3951070059 Phạm Minh Chính 10/01/1998 8 7 Kỹ thuật điện, điện tử K39A
20 3951070063 Võ Ngọc Điệp 24/08/1998 2 6 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
21 3951070065 Mai Văn Dưỡng 26/04/1998 8 6 Kỹ thuật điện, điện tử K39A
22 3951070067 Vương Quốc Quang 14/11/1998 8 6 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
23 3951070072 Dương Ngọc Huy 18/04/1998 2 6 Kỹ thuật điện, điện tử K39A
24 3951070074 Lê Hoàng Gia Trường 20/04/1998 10 10 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
25 3951070075 Nguyễn Hữu Trí 08/02/1998 4 0 Kỹ thuật điện, điện tử K39A
26 3951070076 Hoàng Hồng Hưng 19/02/1998 10 8 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
27 3951070083 Nguyễn Dũng 18/04/1994 0 0 Kỹ thuật điện, điện tử K39A
28 3951070086 Lê Hồng Anh 16/10/1998 10 7 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
29 3951070089 Bùi Tấn Lộc 25/08/1998 10 9 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
30 3951070090 Đỗ Tấn Hiệu 19/09/1998 10 7 Kỹ thuật điện, điện tử K39A
31 3951070092 Mạc Kim Thịnh 08/11/1998 4 6 Kỹ thuật điện, điện tử K39A
32 3951070095 Thái Nhật Khoa 04/05/1998 4 7 Kỹ thuật điện, điện tử K39A
33 3951070100 Nguyễn Hoàng Nhân 09/02/1998 10 10 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
34 3951070104 Tô Thanh Tùng 16/10/1997 10 8 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
35 3951070108 Võ Quốc Phước 30/03/1998 8 7 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
36 3951070109 Lê Công Toàn 19/10/1998 10 9 Kỹ thuật điện, điện tử K39A
37 3951070111 Trần Quang Lộc 18/06/1998 2 0 Kỹ thuật điện, điện tử K39A
38 3951070117 Đoàn Thanh Thái 13/03/1998 4 5 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
39 3951070118 Nguyễn Tạ Tuấn Hải 20/12/1998 10 10 Kỹ thuật điện, điện tử K39A
40 3951070122 Nguyễn Thanh Thương 02/01/1997 10 10 Kỹ thuật điện, điện tử K39A
41 3951070141 Nguyễn Văn Tiến 01/03/1991 10 6 Kỹ thuật điện, điện tử K39A
42 3951070142 Võ Văn Tài 20/11/1998 10 7 Kỹ thuật điện, điện tử K39A
43 3951070143 Phan Văn Huy 06/07/1998 10 6 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
44 3951070144 Đoàn Ngọc Hoài 16/07/1997 4 5 Kỹ thuật điện, điện tử K39A
45 3951070147 Phạm Trần Bình 13/07/1998 10 7 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
46 3951070156 Nguyễn Vương 25/06/1998 8 6 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
47 3951070157 Tống Ngọc Đông 23/10/1998 0 0 Kỹ thuật điện, điện tử K39A
48 3951070158 Nguyễn Văn Huy 26/06/1998 4 5 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
49 3951070161 Nguyễn Văn Định 01/04/1998 10 9 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
50 3951070163 Võ Đông Duy 20/04/1998 8 7 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
51 3951070164 Võ Minh Tân 16/06/1998 6 7 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
52 3951070172 Ngô Tấn Lực 06/03/1998 0 0 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
53 3951070175 Bùi Quốc Dự 06/04/1998 10 8 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
54 3951070177 Đặng Quang Vinh 06/01/1998 6 6 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
55 3951070188 Hồ Quang Tám 20/02/1998 10 5 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
Tổng số sinh viên: 55

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *